پیوند به سایتها و پایگاههای اطلاع رسانی مفید در زمینه خدمات مسافرتی و جهانگردی
http://www.cao.ir/ سازمان هواپیمایی کشوری 
http://www.ichto.ir/ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
http://www.unwto.org/ سازمان جهانی جهانگردی 
http://www.wtoelibrary.org/ کتابخانه الکترونیک سازمان جهانی جهانگردی 
http://www.chn.ir/ خبر گزاری میراث فرهنگی 
http://www.itea.ir/ انجمن گردشگری ایران 
http://www.aattai.org/ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران 
http://www.tttaa.org/ انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی تهران
http://www.ttga.org/ انجمن صنفی راهنمایان گردشگری  تهران
WWW.TAKEOFF.IR پایگاه اطلاع رسانی صنعت هواپیمایی کشور
http://www.itoa.ir/ جامعه تورگردانان ایران